พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ EP.2พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ EP.2

CODE : ZGMDL-23028M
PRICE : 15,990
AIRLINE : MYANMAR AIRWAYS (8M)

พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ EP.2พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์ EP.2

ZGMDL-23028M

AIRLINE

MYANMAR AIRWAYS (8M)

START PRICE

15,990

Highlight

Day 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์– วัดกุโสดอ – มัณฑะเลย์ฮิลล์ Day 2 เมืองพุกาม – วัดติโลมินโล – วัดมนุหะ – วัดอานันดา – วิหารธรรมมายันจี – ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์ – วัดชเวสันดอว์ Day 3 เจดีย์ชเวสิกอง – วิหารสัพพัญญู – เมืองอมปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง Day 4 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

รายละเอียด

 สักการะ 2 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของชาวเมียนมาร์ของพม่า สัมผัสที่สุดแห่งความยิ่งใหญ่ “อาณาจักรพุกาม” ดินแดนเจย์ดี 4;000 องค์

พีเรียดเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย