TOKYO FUJI SHIZUOKA OBUCHI SASABA 5วัน 3คืน

CODE : JXJ109
PRICE : 26,888
AIRLINE : AirAsia X (XJ)

TOKYO FUJI SHIZUOKA OBUCHI SASABA 5วัน 3คืน

JXJ109

AIRLINE

AirAsia X (XJ)

START PRICE

26,888

Highlight

Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ Day 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ – โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท – พักฟูจิออนเซ็น Day 3 ภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – ไร่ชา Obuchi Sasaba – โตเกียว – วัดอาซากุสะ Day 4 อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน Day 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น– ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

สัมผัสกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด ‘’ภูเขาไฟฟูจิ’’ ที่สถานีที่ 5 ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ เที่ยวหุบเขาโอวาคุดานิ ชมไร่ชา Obuchi Sasaba ขอพรวัดชื่อดัง วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งแบบจุใจที่ Gotemba Outlets พิเศษ!!  ▪ Buffet ขาปูยักษ์แบบไม่อั้น ▪ พักเมืองออนเซ็น 1 คืน พักนาริตะ 2 คืน