Pink Season TAIWAN 4วัน 3คืน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา

CODE : TVZ23
PRICE : 16,888
AIRLINE : VIETJET AIR (VZ)

Pink Season TAIWAN 4วัน 3คืน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา

TVZ23

AIRLINE

VIETJET AIR (VZ)

START PRICE

16,888

Highlight

Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน – นิวไทเป Day 2 เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ – ร้านชา – เมืองไถจง – ตลาดกลางคืนไถจง Day 3 หมู่บ้านสายรุ้ง – Germanium Shop – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) Day 4 Duty Free – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค -ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน –ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 ขอพร วัดหลงซาน ชมความงามวัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลอยซือเฟิ่น ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ตลาดไถจง ร้านค้าปลอดภาษี

พีเรียดการเดินทาง สามารถดูได้ที่ท้ายโปรแกรม