Cool Snow Ski TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

CODE : JXJ99
PRICE : 32,888
AIRLINE : AirAsia X (XJ)

Cool Snow Ski TOKYO FUJI 5วัน 3คืน

JXJ99

AIRLINE

AirAsia X (XJ)

START PRICE

32,888

Highlight

Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ Day 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ Day 3 สวนโออิชิปาร์ค – ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free – ลานสกี ฟูจิยามะ Day 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย Day 5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

ท้าตะลุยลมหนาว ที่ประเทศญี่ปุ่น ล่องเรือฮาโกเน่ ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ สวนโออิชิปาร์ค ลานสกี Fujiyama Snow Resort Yeti  ไหว้พระขอพร วัดอาซากุสะ

พีเรียดการเดินทาง สามารถดูได้ที่ท้ายโปรแกรม