CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

CODE : TVZ24
PRICE : 17,888
AIRLINE : VIETJET AIR (VZ)

CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

TVZ24

AIRLINE

VIETJET AIR (VZ)

START PRICE

17,888

Highlight

Day 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน ประเทศไต้หวัน – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดกลางคืนไทจง Day 2 เมืองไทจง – เมืองหนานโถว – วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง ณ ทะเลสาบ – ร้านชา – เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ตลาดกลางคืนซีเหมินติง Day 3 นิวไทเป – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ไทเป – Germanium Shop – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – ตลาดกลางคืนซื่อหลิน Day 4 วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – Cosmetic – ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

รายละเอียด

เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อลังการ อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ขอพร วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ ชมความงาม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว ช้อปปิ้งย่านดัง ซีเหมินติง ตลาดกลางคืนไทจง ตลาดกลางคืนซื่อหลิน