CLASSIC TAIWAN ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน 3คืน

เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อลังการ อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค ขอพร วัดหลงซาน วัดเหวินหวู่ ชมความงาม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว ช้อปปิ้งย่านดัง ซีเหมินติง ตลาดกลางคืนไทจง ตลาดกลางคืนซื่อหลิน พีเรียดการเดินทาง สามารถดูได้ที่ท้ายโปรแกรม

Pink Season TAIWAN 4วัน 3คืน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ซือเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา

อนุสรณ์สถานเจียง ไคเช็ค เช็คอินแลนด์มาร์คไต้หวัน ไทเป 101 ขอพร วัดหลงซาน ชมความงามวัดเหวินหวู่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เที่ยวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง ปล่อยโคมลอยซือเฟิ่น ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง ตลาดไถจง ร้านค้าปลอดภาษี พีเรียดการเดินทาง สามารถดูได้ที่ท้ายโปรแกรม