มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 5 วัน 4 คืน

CODE : BT-TPE95_VZ
PRICE : 19,999
AIRLINE : VIETJET (VZ)

มหัศจรรย์..ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 5 วัน 4 คืน

BT-TPE95_VZ

AIRLINE

VIETJET (VZ)

START PRICE

19,999

Highlight

Day 1 สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • สวนดอกไม้จงเซ่อ • เมืองเจียอี้ Day 2 ชิมชาอู่หลง • น่ังรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต Day 3 หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเถาหยวน • ร้านพายสับประรด • แช่น้าแร่ Day 4 Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต • เมืองนิวไทเป • ถนนคนเดินต้ันสุ่ย Day 5 วัดอูจีเทียนหยวน • ศูนย์เครื่องส าอาง • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89th) • สนามบินเถาหยวน • สุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

รายละเอียด

ชมวัดอูจีเทียนหยวน ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ ขอความรักวัดหลงซานชมตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง ไถจง ถนนคนเดินตั้นสุ่ย แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก พิเศษ..ปุฟเฟ่ต์ชาบูใต้หวัน+เสี่ยวหลงเปา+ปลาประรานาธิบดี

พีเรียดเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย