มหัศจรรย์…ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 4 วัน 3 คืน

CODE : BT-TPE46_VZ
PRICE : 17,999
AIRLINE : VIETJET (VZ)

มหัศจรรย์…ไต้หวัน SAKURA SEASON 2024 4 วัน 3 คืน

BT-TPE46_VZ

AIRLINE

VIETJET (VZ)

START PRICE

17,999

Highlight

Day 1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน • ถนนคนเดินต้ันสุ่ย Day 2 ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตกึช้ัน 89) • เมืองไถจง • ตลาดไถจง ไนท์มาเก็ต Day 3 เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ร้านชา • เมืองไถจง-ไทเป • ร้านพายสับประรด • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต Day 4 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องส าอาง • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

รายละเอียด

ชมอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอความรักวัดหลงซาน ชมตึกไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดชื่อดัง เมนูเด็ด..ชายูบุฟเฟ่ต์สไตล์ไต้หวัน เสี่ยวหลงเป่า

พีเรียดเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย