มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม4 วัน 3 คืน

CODE : BT-TPE64_VZ
PRICE : 14,999
AIRLINE : VIETJET

มหัศจรรย์..ไต้หวัน ไทเป บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม4 วัน 3 คืน

BT-TPE64_VZ

AIRLINE

VIETJET

START PRICE

14,999

Highlight

Day 1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต Day 2 โรงละครแห่งชาติ • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชิมชาอู่หลง • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต Day 3 เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเยห๋ ลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน • เมืองไทเป •GERMANIUM • ถ่ายรูปกบัตึกไทเป 101 (ไม่รวมคา่ ขึ้นตึกช้ัน 89) Day 4 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องส าอาง • สนามบินเถาหยวน •สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

รายละเอียด

พีเรียตเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย