มหัศจรรย์…ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน

CODE : BT-TPE66_VZ
PRICE : 17,999
AIRLINE : VIETJET (VZ)

มหัศจรรย์…ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 4 วัน 3 คืน

BT-TPE66_VZ

AIRLINE

VIETJET (VZ)

START PRICE

17,999

Highlight

Day 1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต Day 2 หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ชิมชาอู่หลง • เมืองเถาหยวน • ร้านพายสับประรด • แช่น้าแร่ Day 3 เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเยห๋ ลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน • เมืองไทเป • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องส าอาง • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต Day 4 วัดหลงซาน • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89th) • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

รายละเอียด

บินคุ้ม..เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอความรักวัดหลงซาน ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 พิเศษ!! แช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก

พีเรียดเดินทาง ดูท้ายโปรแกรม กดดาวน์โหลดเอกสารได้เลย