มหัศจรรย์…จอร์เจีย WINTER SEASON 9 วัน 6 คืน

CODE : BT-GEO54_EK
PRICE : 66,999
AIRLINE : Emirate Airline (EK)

มหัศจรรย์…จอร์เจีย WINTER SEASON 9 วัน 6 คืน

BT-GEO54_EK

AIRLINE

Emirate Airline (EK)

START PRICE

66,999

Highlight

Day 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ Day 2 ดูไบ(แวะเปลี่ยนเครื่อง) • ทบิลิซิ(จอร์เจีย) • สะพานแห่งสันติภาพ • นั่ง Cable Car สู่ป้อมนาริกาลา • โรงอาบน้ำโบราณ • น้ำตกเลกทากิวี • ถนนคนเดินชาเดอนี่ Day 3 เมืองมอสเคต้า • วิหารจวารี • โบสถ์สเวติทสโคเวลี • เมืองคาซเบกี • นั่งรถ 4WD • โบสถ์เกอร์เกตี้ • อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย • เมืองกูดาอูรี Day 4 เมืองกอรี • ป้อมอานานูรี • เมืองถ้ำอุพลิสชิเค • พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน • เมืองบอร์โจมี • นั่ง Cable Car • สวนบอร์โจมี Day 5 เมืองบอร์โจมี • เมืองคูไทซี • น้ำพุแห่งโคลชิส • โบสถ์เกอลาติ • เมืองบาทูมี • จัตุรัสยุโรป •จัตุรัสเปียเซซ่า • ชมน้ำพุ • สถาปัตยกรรม อาลี นีโน Day 6 เมืองบาทูมี • เมืองทบิลิซิ • อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย • ถนน Rustaveli Avenu Day 7 เมืองทิลิบิซี • เมืองซิกนากิ • วิหารบอดี • ควาเรลี • ชิมไวน์ท้องถิ่น Day 8 เมืองทลิบิซี • วิหารศักดิ์สิทธิ์ของทบิลิซี • ช้อปปิ้งอิส พอยต์ มอลล์ • สนามบินทบิลิซี • ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ Day 9 สุวรรรภูมิ กรุงเทพฯ

รายละเอียด

ดินแดนแห่งเทือกเขาคอเคซัส นั่งรถ 4WD ชมโบสถ์เกอร์เกตี้ ป้อมอานาบูรี พิพิธภัณฑ์ท่านสตาติน
นั่ง CABLE CAR ชมสวนเบอร์โจมี รูปปั้น ALI AND NINO วิหารบอดี อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย โรงอาบน้ำโบราณ
พิเศษ!! ชิมไวน์ท้องถิ่น+อาหารไทย

พีเรียดการเดินทาง สามารถดูได้ที่ท้ายโปรแกรม